Eestikeelsele õppele üleminek

Eestikeelsele õppele üleminek ja hetkeolukord Sillamäe lasteaias Rukkilill

Mis on juba tehtud?

Sillamäe lasteaias Rukkilill töötavad 16 rühma, nendest 5 rühma on eesti õppekeelega rühmad ja edukalt liitunud täiskeelekümbluse programmiga. Rühmad komplekteeritud lastevanemate soove arvestades.

Avatud on 5 HTM  pilootprojekti rühma ja 2 osalise koormusega keelekümblusrühma. Lasteaias ei ole tänase päeva seisuga vene õppekeelega aiarühmi. Avatud on 4 sõimerühma sh 1 eesti õppekeelega rühm. Eesti keele õpet viiakse läbi eesti keeles alates 1,5 eluaastast.

Eesti keel kui teine keel igas õppe-ja kasvatustegevuse valdkonnas- lastega töötavad igas aiarühmas eestikeelsed õpetajad va venekeelsetes sõimerühmades. Muusikategevused viiakse läbi 2 korda nädalas eesti keeles, liikumistunnid ja ujumistunnid osaliselt eesti keeles.

Õpetajate keeleoskus Sillamäe lasteaias Rukkilill:

Eestikeelse õppe rakendamisel on oluline, et lasteaias oleksid õpetajad, kes valdavad eesti keelt väga heal tasemel. Õpetajate keeleoskus on vajalik mitte ainult lastele keeleõppe toetamiseks, kuid ka sujuva suhtluse ja selge juhendamise tagamiseks.

Lasteaiaõpetajad, kes ei õpeta lapsi eesti keeles, peavad juba praegu oskama eesti keelt B2-tasemel, mis vastab varem kehtinud kesktasemele. Keeleseaduses esitatud keeleoskuse kirjelduse järgi tähendab B2-tase seda, et inimene mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Sillamäe lasteaia Rukkilill õpetajad on sooritanud edukalt B1, B2, C1 tasemeeksameid ning noorte pedagoogide õppekeeleks on olnud eesti keel.

Sillamäe Lasteaias Rukkilill on 27.09.2023. a seisuga õpetajate seis järgmine:

Eesti keele tasemekoolitustel osalevad 50% õpetajatest, kes on huvitatud eesti keele taseme tõstmisest.

Tuginedes andmetele vajame alates 01.08.2024. a  lasteaia rühmadesse   uusi eestikeelseid õpetajaid.

Kindlasti saaksime konkurside abil hakkama uute õpetajate värbamisega, kuid tuleks eriti silmas pidada seda, et nii eesti kui ka vene õppekeelega rühmades on laste arv langustrendis.

Konkursid kuulutame välja märts, aprill, mai 2024, kui on  näha lasteaialaste arvu järgmiseks õppeaastaks ja rühmade komplekteerimise vajadust 2024/2025õa.

Alates 2023/2024 on koostatud strateegia järgmiselt:

  1. Sõnastatud ülemineku visioon, pedagoogide keeleõppe koolituste vajadus
  2. Eesti õppekeelega rühmade avamine lasteaias
  3. Aitame vanematel mõista ülemineku vajadust ja kasulikkust
  4. Arendame täiskeelekümblusprogrammi lasteaias
  5. Toetame lapsi ja õpetajaid ning maandame eestikeelse õppe riskitegureid ja pingeid
  6. Koosatud on eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava ja eelarve 2023/2024
  7. Täiskeelekümbluse mudeliga liitumine. Alates 2022.a avatud lasteaia baasil 5 eesti õppekeelega rühma sh 1 sõimerühm, kus õppe-ja kasvatustegevus toimub ainult eesti keeles. Igal õppeaastal oleme avanud täiendavalt eesti õppekeelega rühmi.
  8. Iga vene õppekeelega õpetaja jaoks on koostatud individuaalne nägemus eesti keele õppimiseks. Õpetaja poolt allkirjastatud.