„Sillamäe Lasteaed Rukkilill arengukava kinnitamine“

Sillamäe Lasteaed Rukkilill arengukava aastateks 2021-2023 on lõppenud ja lasteaed on
koostöös töötajate, hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga ette valmistanud uue arengukava
perioodiks 2024-2026. Arengukava koostamisse oli kaasatud ka linnavalitsuse haridus-ja
kultuuriosakond.
Arengukava üheks oluliseks sisendiks oli Sillamäe Lasteaia Rukkilill sisehindamise aruanne
eelmise arengukava perioodi, aastate 2021-2023 kohta.
Arengukavas kirjeldatud tegevused hõlmavad lasteaia põhitegevuse valdkondi:
— eestvedamine ja strateegiline juhtimine;
— personalijuhtimine;
— koostöö huvigruppidega;
— ressursside juhtimine;
— õppe- ja kasvatusprotsess.
Arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks on koostatud tegevuskava aastateks
2024–2026. Arengukava lahutamatuks osaks on “Sillamäe Lasteaed Rukkilill eestikeelsele
õppele ülemineku kava 2024-2026“.
Arengukava kinnitatakse ja muudetakse vastavalt Sillamäe Linnavolikogu 26. aprilli 2011. a
määruse nr 58 „Sillamäe linna koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“.