Õppe- ja kasvatustegevus

Õppekava lühitutvustus

Sillamäe lasteaia Rukkilill õppekava lähtub riiklikust õppekavast. Lasteaia töötajate jaoks on omane lapsest lähtuv mõtteviis. Õppemeetodina rakendatakse õuesõpet ning projektõpet, mis võimaldab parimal moel lapsi kaasata ja teemadega süvitsi tegeleda.

Rõhutatult pööratakse tähelepanu laste kaasamisele nii igapäevaelu toimingutesse kui ka õppetöö planeerimisse ja analüüsimisse. Lapsi toetatakse iseseisvuse, loovuse ja tegutsemistahte arenemisel. Lasteaed tähtsustatab rohelist mõtteviisi ja keskkonnasäästlikku ellusuhtumist. Oluline osa õppetöös on teadlikult digipedagoogika rakendamisel, mis tähendab, et eesmärgipäraselt kasutatakse õppetöö mitmekesistamiseks lastele eakohaseid  digi- ja robootilisi vahendeid. 
LASTEAED RUKKILILL ON KAASAEGNE, LASTELE SOBIVA KESKKONNAGA HARIDUSASUTUS, KUS LAPSEST KASVAB ENNASTJUHTIV ÕPPIJA JA TAL ON VÕIMALUS TEHA VALIKUID.