Ajalugu ja traditsioonid

Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära

Alates 01.09.2023. a ühendati Sillamäe linnas kolm lasteaeda, Sillamäe Lasteaed Jaaniussike, Sillamäe Lasteaed Pääsupesa ja Sillamäe Lasteaed Rukkilill. Antud perioodist töötavad kaks hoonet kolme hoone asemel Sillamäe lasteaia Rukkilill nime all. Sillamäe lasteaed Rukkilill töötab eesti ja vene õppekeelega tavalasteaiana.

Sillamäe linna lasteaedade majandustegevuses 2023.a. toimusid olulised muutused. Seoses Sillamäe Lasteaia Jaaniussike ja Sillamäe Lasteaia Pääsupesa 2023.a. eelarve vähenemisega on vähenenud meist mitteolenevate majanduslike asjaolude tõttu määrani, mis tingis Sillamäe linna kolme lasteaia tegevuse ümberkorraldamise vajaduse. Lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 lõikest 1, teatas  Sillamäe Linnavalitsus, et Sillamäe Linnavolikogu 28. veebruari 2023 otsusega nr  72 toimub „Sillamäe Lasteaia     Jaaniussike, Sillamäe Lasteaia Pääsupesa ja Sillamäe Lasteaia Rukkilill   ümberkorraldamine», otsustati: liita Sillamäe Lasteaed Jaaniussike (registrikood 75013463) Sillamäe Lasteaiaga Rukkilill (registrikood 75012050) ning  liita Sillamäe Lasteaed Pääsupesa (registrikood 75011174) Sillamäe Lasteaiaga Rukkilill (registrikood 75012050) ja  lõpetada Sillamäe Lasteaia Jaaniussike ja Sillamäe Lasteaia Pääsupesa tegevus 31. augustist 2023. a.

Sillamäe Linnavolikogu 30. augusti 2022. a määrusega nr 20 kinnitatud Sillamäe linna arengukava 2022-2026 peatükis 1.1. on analüüsitud teenusevajadust ning leitud, et laste arv Sillamäe linnas väheneb ning edasiste tegevuste elluviimisel on oluline jälgida laste arvu muutust ja sellest lähtudes kavandada haridusasutuste ja huvitegevuse asutuste optimaalne ruumiprogramm ning teha otsused haridusasutuste ning kultuuri- ja huvitegevuse asutuste võrgu reorganiseerimiseks.

Sillamäe lasteaial Rukkilill on  Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud tähtajatu koolitusluba.

Käesoleval ajal on Sillamäe lasteaed Rukkilill kuueteistrühmaline haridusasutus, kus on kaks tasandusrühma, üks  osaline keelekümblusrühm, neli Haridus-ja Teadusministeeriumi pilootprojekti rühma, viis eesti õppekeelega täiskeelekümblusrühma ja kolm vene õppekeelega sõimerühma. Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Sillamäe lasteaia Rukkilill õppekava ja koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini.

Kogu lasteaia õppekasvatustöö on suunatud lastele, seetõttu pööratakse õppe- ja kasvatusprotsessis väga suurt tähelepanu laste individuaalsele arengule ja arvestatakse nende eripära ning eeldatavaid oskusi. Õppetöö eesmärgiks on kindlustada laste areng sel määral, et lõpptulemusena on neil teadmised ja oskused, mis tagavad eduka toimetuleku koolis ja elus.

Lasteaia õppekasvatustööd viivad läbi õpetajad, tugispetsialistid ja õpetaja abid. Lasteaias toimuvad planeeritud muusika- ja liikumistegevused. Alates 2015. aastast oleme TEL Lasteaedade võrgustiku liikmed ja 2013. aastal liitusime projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“. Mõlemat lasteaia hoonet ümbritseb suur haljastatud õueala, kus rühmadel on üldkasutatavad mänguväljakud. Lasteaia tervisemeeskond viib igal õppeaastal läbi huvitavaid terviseprojekte, kus suur tähelepanu on ka õues üritustel.

Lisaks õppetööle on kasvatustöös oluline koht ka ühisüritustel, õppekäikudel ja teatrietendustel. Lasteaias tegutsevad aktiivselt  huviringid, kus toimuvad ka  treeningud.

Koostöö- ja partnerlus suhete areng lähtub lasteaia prioriteetidest. Koostööd tehakse erinevate ühingutega, ametitega ja organisatsioonidega, koostöövõrgustikku on laiendatud ka teiste haridusasutustega.

Sillamäe lasteaed Rukkilill on turvaline, lapsesõbraliku mängu- ja õpikeskkonnaga, lapse individuaalsust arvestav, peret nõustav ning personali tööd väärtustav kaasaegne haridusasutus. 

Üritused ja traditsioonid

Teadmiste päev

september

Eesti keele nädal maailmas

03-09.10.

Spordinädal

september

Leivanädal

10-16.10.

Mardipäev

10.11.a

Isadepäev

13.11.

Kadripäev

25.11.

Kodanikupäev

26.11.

Päkapiku külastamine

detsember

Uusaasta, Jõulud

19.detsembrist
Sõbrapäev14.02.
Eesti Vabariigi päev (iseseisvuspäev) 24.02.
Vastlapäev

21.02.

Emakeelepäev14.03.
Naerupäev

01.04.

Südamekuu

aprill

Emadepäev

14.05.

Lõpupidu 

mai lõpus

Tere, suvi! Lastekaitsepäev

01.06.

Eesti lipu päev

04.06.

Lastepäevad

nagu rühmades kombeks

Koolivaheaeg sügisel

24.10.-30.10.

Koolivaheaeg talvel

19.12.-01.01.

Koolivaheaeg kevadel 

27.03.-02.04.